സഹനത്തിൻ സന്ദേശവും സൗഹൃദത്തിൻ തക്ബീർ ധ്വനികളുമായി ത്യാഗത്തിന്റെ സ്മരണകളുയർത്തി ഒരു ചെറിയ പെരുന്നാൾ കൂടി വന്നെത്തി. എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഈദ് ആശംസകൾ.

Read more

Mother’s Day is very special to all of us, and we know how much our mother loving and caring us, the whole life is completely dedicating for us, for the stars of tomorrow. We must honor them, not only on the Mother’s Day, but also every day and every moments. I know its not enough, […]

Read more