സഹനത്തിൻ സന്ദേശവും സൗഹൃദത്തിൻ തക്ബീർ ധ്വനികളുമായി ത്യാഗത്തിന്റെ സ്മരണകളുയർത്തി ഒരു ചെറിയ പെരുന്നാൾ കൂടി വന്നെത്തി. എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഈദ് ആശംസകൾ.

Read more